Dei gode døma

NÅR 10.-11. mars 2016
HVOR Bergen, Norway Clarion Hotell, Flesland

Sett av datoane 10.-11. mars!

“Fremtidens skole”

Dei innleiande foredraga har i år fokus på “Framtidens skole” (NOU 2015: 8) og framtida sine krav til kompetanse. Korleis kan elevar, lærarar og skuleleiarar arbeide for å nå dei nye krava til kompetansar?

Parallellsesjonar – Arbeidsmåtar og verktøy i “fremtidens skole”

Som tidlegare blir det presentert døme på praksis frå skular i Hordaland og nasjonalt. Korleis kan IKT fremje pedagogiske målsettingar og læring i fag? I år blir det eit særskilt fokus på nye kompetansar og fornying av fag – døme på korleis dette kan realiserast i praksis.

Hovudforedrag

Takk for denne gang!


Til evalueringsskjema